Žáci projektu Jak šetrně podnikat vytváří pro návštěvníky Krkonoš zajímavé letáky. Učitel v roli průvodce, žáci v roli tvůrců

Návštěvníci Krkonoš budou moci využít nově vzniklé letáky, plakáty a videospoty, které naleznou např.: v Ekocentru Dotek a v informačním centru Veselý výlet. Nové možnosti návštěvníkům poskytnou jiný pohled na turistiku a ukáží jim, kam a za jakými možnostmi mohou vyrazit tak, aby se nejen vyhnuli davům, lanovkám a přeplněným parkovištím, ale cestou šetrné turistiky budou nasměrováni do míst zaniklé obce, navštíví místní farmáře a farmářské trhy nebo také vyrazí po stopách piva.

Od začátku školního roku 2014/2015 SEVER koordinuje v pěti základních školách na Trutnovsku nový projekt Jak šetrně podnikat podpořený v rámci OP VK ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR, jehož hlavním tématem je podnikání v oblasti šetrné turistiky.

V projektu je použita metodika dějové linie (Story Line Approach).  Hlavním záměrem této metodiky je zprostředkovat žákům kontakt se skutečnými klienty a odborníky a spolupracovat na řešení reálného zadání, žáci se tak naučí a rozvinou své dovednosti a propojí školní teorii s praxí. Důležitou roli v projektu hraje reálnost situace, zapojené třídy si tak založí vlastní cestovní kancelář, řeší zadání od klienta, v průběhu projektu absolvují výukové programy, exkurze do míst dobré praxe a nakonec i závěrečnou konferenci. V projektu je využita také samostatnost a iniciavita žáků, středisko SEVER a pedagogové mají roli průvodců projektem. V případě, že žáci sami nabídnout rozšíření tématu, nebo třeba vyberou a zaměří se na jednu konkrétní oblast, rozhodnutí je ponecháno na nich. Jejich samotná motivace či to, že mají blízko k nějakému tématu, je základem pro dobré výstupy.

A jako každý podnik i tyto nově vzniklé cestovní kanceláře si vytvoří své jméno, logo, webové stránky, určí ředitele a několik profesionálních oddělení jako je finanční, komunikační, projektové nebo grafické. V rámci výukového programu se žáci sblížili právě s tím, jak cestovní kancelář funguje, jaké jsou zásady šetrné turistiky a co je pracovní náplní každého oddělení. Podle vlastní volby a schopností se rozdělili do těchto oddělení, ve kterých budou po celou dobu trvání projektu pracovat.

Každá cestovní kancelář dostala zadání od reálného klienta, subjektu dlouhodobě působícího v oblasti šetrné turistiky – infocentra Veselý výlet. Veselý výlet požádal studentské minipodniky o navržení a popsání možných nových turistických cílů či tras, přičemž každá cestovní kancelář se má zaměřit na odlišná témata. Žáci se zabývají například zemědělstvím, běžeckými trasami, Sklenařovickou stezkou, pivovarnictvím nebo regionálními produkty.  Z prácí cestovních kanceláří by však měly vzniknout podobné výstupy, kterými jsou webové stránky, mapky, letáčky a plakáty, ty poté Ekocentrum DOTEK a infocentrum Veselý výlet bude nabízet turistům Krkonoš. Všechna oddělení jsou pro zpracování zadání klíčová. Komunikační oddělení podává pravidelné zprávy o působení cestovní kanceláře, oslovuje subjekty a odborníky. Finanční oddělení se zabývá finančním plánováním, náklady navrženého projektu a jeho výstupů a možnostmi jeho financování. Grafické oddělení pracuje na tvorbě letáčků, map a webových stránek. Projektové oddělení vymýšlí samotný projekt tedy návrh nového turistického cíle.

Projekt Jak šetrně podnikat může být pro žáky velkým obohacením. Nejen že se dozví nové možnosti šetrného podnikání, ale především z důvodu náročnosti plnění a dobré organizace úkolů vyplývajících ze zadání. SEVER žáky v práci motivuje, komunikuje emailem, setkává se s nimi v jejich školách a na exkurzích. Nicméně oni sami musí zvládnout získat informace, navštívit pamětníky, současné podniky a výrobce, zmapovat trasy, navrhnout stezky, udělat průzkum s místními občany, atd. To vyžaduje velké úsilí a chuť do práce. Zapojení pedagogové jsou pro žáky nutnými průvodci a pomáhají s organizací jednotlivých kroků a kontrolují jejich plnění. Snahou je, aby učitelé poskytovali informace velmi málo, spíše rady, jakým směrem se žáci mají ubírat. Role pedagoga jako průvodce je tak v projektu nezastupitelná. Projekt končí v červenci 2015 a jeho cílem je, aby se žáci během projektu zorientovali v oblasti šetrného podnikání a vyzkoušeli si, jak se zakládá vlastní podnik, co obnáší jeho provoz a řízení, komunikaci s odborníky, rozvinou své dovednosti (komunikační, grafické apod.) prací ve vybraném oddělení a sami pracují na navržení a popsání nového reálného turistického cíle.